• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่

Started by Chanapot, June 24, 2024, 04:45:29 PM

Previous topic - Next topic

Chanapot

เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงาน
เพื่อการทำงานยุคใหม่
(Time Management & Work Planning) หลักการและเหตุผลในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น เพื่อไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดพื้นที่สำนักงานลง ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานและการบริการเวลาจึงเป็นปัจจัยที่เข้ามามีผลต่อผลงานอย่างมาก หากพนักงานสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และ บริหารเวลาชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างดีแล้ว ผลของงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และความสุขในการทำงานย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกิดฝันอย่างแน่นอน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงานที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน  ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหาร การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริงวัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:Module 1 เปิดมุมมอง เรียนรู้และเข้าใจหลักในการทำงานและการบริหารเวลา1. หลักการ- แนวคิดเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา2. การกำหนดเป้าหมายเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว - ความสมดุลของชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว3. สำรวจตน และ สร้างสรรค์สำเร็จด้วยตัวเอง4. กิจกรรม Workshop สำรวจตน...สร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง5. ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดในการทำงานและการบริหารเวลา
 • ไม่วางแผน
 • ไม่จัดลำดับความสำคัญ
 • ผัดวันประกันพรุ่ง
 • การไม่พยายามใช้ความคิดจนเกิดความผิดพลาด
 • การทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
6.  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • การวางแผน ภายใต้กรอบเวลา
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
7. การวิเคราะห์ตัวฆ่าเวลา (Time Wasters) และ เทคนิคบริหารตัวฆ่าเวลา8. กิจกรรม Workshop บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพModule 2 วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 9. หลักการและเทคนิคสำคัญในการวางแผน
 • การวิเคราะห์เป้าหมายขององค์กร และ เป้าหมายของฝ่ายงาน
 • การตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Goal Setting)
 • ขั้นตอนการวางแผน
 • การวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)
10. กระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบด้วย PDCA Deming Cycle11. กิจกรรม Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนภายใต้เวลาที่จำกัด12. การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • งานสำคัญ
 • งานด่วน
13. กิจกรรม Workshop: การจัดลำดับความสำคัญของงาน14. การสร้างแรงจูงใจและความพอใจในการทำงานให้กับตนเอง15. สรุป คำถามและคำตอบ         ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

Hanako5


fairya